Privacy statement

Persoonsgegevens

 

Prefabmaat BV respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig
en vertrouwelijk te zullen behandelen. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend,
verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt of
aan derden worden verstrekt. Prefabmaat BV zal uw persoonsgegevens verwerken
in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw
persoonsgegevens op te geven via de website www.prefabmaat.com gaat u ermee
akkoord dat Prefabmaat BV deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.
Prefabmaat BV, gevestigd aan Ariënsplein 1 te Enschede, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 

Prefabmaat BV
Ariënsplein 1
7511 JX Enschede

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Prefabmaat BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken


Prefabmaat BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (na expliciete
toestemming)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Prefabmaat BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website
te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren. Prefabmaat BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden


Prefabmaat BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prefabmaat BV blijft
verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Prefabmaat BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Prefabmaat BV gebruikt
cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden
zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw
eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt

u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hallo@prefabmaat.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Maak  in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Prefabmaat BV zal zo snel mogelijk, maar
in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Prefabmaat BV wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Prefabmaat BV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op.