Garantie van een HSB wand

 

Bij Prefabmaat staan we voor de kwaliteit van onze producten en willen we onze klanten een zorgeloze aankoop beleven. Daarom bieden we op onze prefab HSB elementen een uitgebreide garantie. Wij zijn er trots op dat we onze producten met vertrouwen aanbieden en staan achter de kwaliteit die we leveren. Onze garantievoorwaarden geven de zekerheid dat je een goede investering doet en niet voor verrassingen komt te staan in de toekomst.

 

Artikel 1:

PrefabMaat garandeert de deugdelijkheid en functionaliteit met inachtname van de specifieke eigenschappen van de toegepaste materialen van de door haar gefabriceerde producten en/of elementen. 

Artikel 2:

Er is geen sprake van aansprakelijkheid als de gebreken het gevolg zijn van:

  • Plaatsings- of onderhoudsvoorschriften niet in acht zijn genomen.
  • Wijzigingen die worden aangebracht of uitgevoerd van reparaties anders dan in onze opdracht of met onze schriftelijke goedkeuring.
  • Schade die is ontstaan door externe omstandigheden.
  • Abnormale hoge waterstand, stuifsneeuw of wind dat heeft geleid tot schade.
  • Verwaarlozing van het onderhoud, onjuist gebruik en normale slijtage.
  • Schades ontstaan tijdens de montage en de verdere afbouw van het project.
  • Schades die zijn ontstaan door derden aangebrachte onderdelen.
  • Vormverandering in de bouwkundige onder- of draagconstructie waardoor schade is ontstaan. 

Artikel 3:

De opdrachtgever zal geen beroep kunnen doen op deze garantieverklaring in het geval dat de opdrachtgever op het moment waarop het gebrek of de beschadiging ontstaat en/of wordt aangemeld, niet volledig is voldaan aan zijn verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze garantieverklaring betrekking heeft. Het (beweerdelijk) niet nakomen door de garantiegever van haar garantieverplichtingen ontheft de opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of overeenkomsten. 

Artikel 4:

De garantie die is genoemd in artikel 1 geldt voor de duur van 10 jaren, deze gaat in per factuurdatum. Prefabmaat wordt door deze garantie verplicht tot het gratis ter beschikking stellen van nieuwe producten en/of elementen. Gevolgkosten zoals die van de- en hermontage zijn van de garantie uitgesloten. 

Artikel 5:

De geconstateerde gebreken moeten binnen 14 dagen na het constateren van de gebreken, dan wel redelijk geconstateerd hadden kunnen worden, per aangetekend schrijven te melden.  Opdrachtgever of diens rechtsopvolger moet aannemelijk maken dat de gebreken met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering. bij verzuim van deze tijdige melding vervalt iedere garantieverplichting. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 

Artikel 6:

De onderdelen/producten die worden vervangen indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen voldoet, worden de vervangende onderdelen/producten eigendom van Prefabmaat.

Artikel 7:

De voldoening van de garantieverplichting door Prefabmaat geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering van schade, hoe ook genoemd, zowel aan personen als goederen is uitgesloten.

Artikel 8:

De Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland zal alle geschillen met betrekking tot deze garantie of voortvloeiende uit of verband houdende met totstandkoming en/of uitvoering van overeenkomsten berechten. Nederlands recht is hierbij van toepassing ook in het geval dat de opdrachtgever zich in het buitenland bevindt of het werk in het buitenland is uitgevoerd. 

Artikel 9:

Deze garantieverklaring laat onverlet al hetgeen is bepaald in de algemene leveringsvoorwaarden van Prefabmaat. Bij strijd tussen deze bepalingen en de algemene leveringsvoorwaarden, prevaleert deze garantieverklaring. Bij strijd tussen deze bepalingen en het garantiereglement van Hout 100%, prevaleert het garantiereglement van Hout 100%.

 

Contact

Maatje, wij willen jou graag persoonlijk meer vertellen over de mogelijkheden die Prefabmaat te bieden heeft. Neem nu contact op

op +31 (0)85 080 5345 en laat ons jou meer vertellen over de voordelen van onze prefab oplossingen!

 

Interessant?
Deel ons bericht